Dorpsbelangen Pekela
Voor goed leven in een mooi dorp

30 Januari 2024

In de eerste vergadering van 2024 hebben we gesproken over de uitwerking van ons visieplan (zie elders op deze website) en afgesproken te starten met het vullen van een kalender met daarin de vrij toegankelijke activiteiten/evenementen die er in Pekela zijn. Vanuit de Gemeente verwachten we binnenkort een reactie op ons visie-plan.


Dorpsbelangen zal de recente wellicht verwarrende communicatie bij een aantal voorvallen (schoonmaken kanaal en afvalverwerking) onder de aandacht van de gemeente brengen. Dorpsbelangen begrijpt de ontstane frustratie bij bewoners over de verwarrende communicatie.


Maar ook willen we de gemeente complimenteren met het positieve geluid van twee, inmiddels in Londen! woonachtige voormalige asielzoekers. Zij hebben een aandenken ontvangen van hun verblijf in het voormalige AZC in Oude Pekela. De gemeente heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 januari 2024

Persbericht Gemeente Pekela

Pekela krijgt andere manier van afvalinzameling.
Pekela heeft hulp inwoners nodig bij inzameling PMD.
In januari 2025 verandert het afvalbeleid van de gemeente Pekela en gaan we werken met een na-scheidingssysteem. 

De komende maanden houden we onze inwoners hiervan op de hoogte.
Totdat we overgaan naar het nieuwe na-scheidingssysteem in 2025 vragen we onze inwoners om hulp bij de inzameling van het PMD-afval.
Het gebeurt nu vaak dat zwarte (niet doorzichtige) zakken, te goeder trouw, in de oranje PMD-container worden gegooid. Dat geeft problemen bij de inzameling. De afvalverwerker wil graag met het oog kunnen controleren of er restafval in de zakken zit. En dat kan niet bij zwarte zakken.

Gratis doorzichtige zakken
Om de kosten voor onze inwoners te drukken gaat de gemeente een handje helpen. Pekelders kunnen vanaf maandag 29 januari 2024 gratis doorzichtige zakken ophalen, maximaal twee bundels per persoon per keer. Dit kan bij het gemeentehuis, de Binding, De Aanpakkers, de Riggel, de Spil en de Kiepe.

Waarom doorzichtige zakken?
Als het PMD-afval in zwarte zakken wordt aangeleverd, keurt de afvalverwerker de PMD-afvalvracht af en gaat het naar de duurdere verwerking van restafval. Dit is niet alleen minder duurzaam, maar kost de gemeente op jaarbasis tienduizenden euro’s. Uiteindelijk voelen de inwoners dat zelf ook in de portemonnee.

Wat kan er in de PMD-container?
PMD staat voor plastic, metaal en drankkartons. De PMD-container is bestemd voor verpakkingen, met name verpakkingen van etenswaren en schoonmaakmiddelen. Op www.pekela.nl is alle informatie te vinden over wat in de PMD-container kan worden gegooid. Daarnaast staat deze informatie op www.mijnAfvalwijzer.nl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 december 2023

Prestatieafspraken 2024 voor huurwoningen ondertekend
Op maandag 11 december 2023 hebben de gemeente Pekela, woningcorporatie Acantus en huurdersorganisatie Huurders in Pekela (HiP) een handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2024. Dit deden zij in de Buurtwoning in Nieuwe Pekela. Jaarlijks worden met de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen voor onze inwoners en de leefbaarheid in onze gemeente. Een aantal afspraken uitgelicht:
We werken samen aan vernieuwing en verbetering van de woningvoorraad. Het aantal sociale huurwoningen neemt niet af in de komende jaren. Er wordt gestart met de bouw van 91 nieuwbouwwoningen, 27 woningen worden gesloopt en er wordt gestart met de verduurzaming van 297 woningen. We streven bij verduurzaming naar energielabel A.
We gaan intensief met elkaar samenwerken vanuit de nieuwe buurtwoning in Nieuwe Pekela.
We gaan door met de gezamenlijke wijkrondes. Hiermee werken we samen aan schoon, heel en veilige wijken. Op bewonersinitatief plaatsen we tijdens de wijkronde minimaal 3 proatbankjes.
Minimaal 70% van de vrijkomende woningen gaat naar reguliere woningzoekenden. Maximaal 30% van de vrijkomende huurwoningen gaat naar aandachtsgroepen.


Elke maandag- en donderdagochtend zijn medewerkers van De Badde en Acantus aanwezig in de Buurtwoning. Voor een praatje, vragen of gewoon een kopje koffie. Buurtwoning Pekela is gevestigd aan de Berkenlaan 21 in Nieuwe Pekela

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 december 2023:

Samen sterk voor een veilig buitengebied in de regio
Het uitgestrekte, landelijke gebied in de regio is de trots van veel inwoners. Criminelen vinden het buitengebied ook aantrekkelijk. Om inwoners en ondernemers in het buitengebied hier meer bewust van te maken, sloegen de drie gemeenten (Midden Groningen, Veendam, Pekela), politie, RIEC, brandweer, LTO, Platform Veilig Ondernemen, Terra MBO en het CCV de handen ineen voor het project ‘Samen sterk voor een veilig buitengebied’.
In de periode van begin oktober tot eind november organiseerden zij een bijeenkomst voor agrariërs, een onlinecampagne en gesprekken met boeren op hun boerderij.
Half november trokken medewerkers van de gemeenten Pekela, Veendam en Midden-Groningen samen met het RIEC Noord-Nederland, de politie Ommelanden-Midden en het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland het buitengebied van de drie gemeenten in. In totaal zijn er ongeveer 150 adressen bezocht. De medewerkers spraken met de ondernemers over diefstal, de risico’s van ondermijning, afvaldumpingen, personele uitbuiting, nut en noodzaak van het doen van meldingen. Uit de gesprekken met de agrariërs kwam naar voren dat de sociale controle in het buitengebied over het algemeen groot is. Veel agrariërs zijn op de hoogte van de risico’s van ondermijning en zijn alert. De meldingsbereidheid kan nog worden verbeterd. Niet iedereen is goed op de hoogte van het belang van melden, maar ook bij wie wat gemeld kan worden.
Criminaliteit in het buitengebied is een groeiend probleem. Het veroorzaakt een onveilige leefomgeving voor inwoners in de omgeving. Ook agrariërs zijn regelmatig het slachtoffer. Met verschillende activiteiten willen de deelnemende partijen de weerbaarheid en veiligheid van de inwoners vergroten en ondermijnende criminaliteit uit het buitengebied weren.
Begin november werd hierover een bijeenkomst georganiseerd. In totaal waren bijna 70 agrariërs aanwezig. Met hen werd gesproken over het voorkomen van diefstal van o.a. GPS-apparatuur, voorkomen dat een hacker een systeem platlegt, signalen van drugscriminaliteit en hoe agrariërs op een veilige manier hun schuur of loods kunnen verhuren.
Eén op de vijf boeren in Nederland geeft aan wel eens door criminelen te zijn benaderd. Eigenaren van schuren of loodsen in het buitengebied worden benaderd voor het verhuren van schuren. Criminelen zoeken actief naar zulke locaties en huren deze met leugens en de belofte van hoge contante bedragen.
Als iemand het financieel al heel lastig heeft, dan kan het verhuren van een leegstaande schuur heel aantrekkelijk zijn. Maar dit is nooit zonder gevolgen. Wanneer iemand eenmaal ja zegt tegen criminelen, is er geen weg terug. Criminaliteit brengt ook gevaar met zich mee. Zo is er een groot brand- en ontploffingsgevaar en loopt iemand grote kans betrokken te raken bij geweld. Met de online campagne ‘Niet onder mijn Neus’ zijn inwoners gewezen op de gevaren en op welke signalen je moet letten om drugscriminaliteit te voorkomen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 november 2023:

Gemeente Pekela is begonnen met de schoonmaak van het Diep.... 

 • IMG_4184
 • IMG_4186
 • IMG_4189
 • IMG_4191

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23 november 2023:

Gemeente Pekela wil Nieuwe Pekela samen met inwoners een facelift geven
Het college van B&W van de gemeente Pekela heeft grote plannen met het dorp Nieuwe Pekela. Samen met inwoners, woningcorporatie Acantus en andere belanghebbenden wordt een plan gemaakt om het dorp ook voor de toekomst levendig en leefbaar te houden.
Het gemeentebestuur wil graag een nieuwe woonwijk met tientallen woningen realiseren in de omgeving van het Heeresmeer en twintig huizen in de dorpskern gaan bouwen. Daarnaast wordt gedacht aan een opknapbeurt van het winkelcentrum,  aan een manier om zorgaanbieders beter te organiseren en aan betere sociale en recreatieve voorzieningen. Ook wordt naar de toekomst van dorpshuis De Kiepe gekeken.
Het plan van aanpak wil de gemeente samen met de dorpsbewoners maken. Dat gebeurt onder andere met bewonersbijeenkomsten, die in de eerste helft van 2024 worden gehouden. Daarin horen de Nijpekelders wat er mogelijk is en kunnen zij hun zegje doen over wat hun behoeftes zijn en wat zij belangrijk vinden voor het dorp.
De definitieve visie moet in het najaar van 2024 klaar zijn. In de aanloop er naartoe wordt op verschillende plekken al gestart met een aantal projecten die onderdeel zijn van de plannen.
Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Na Oude Pekela is nu Nieuwe Pekela aan de beurt. We willen graag dat het dorp een uitstraling krijgt waarmee we tientallen jaren vooruit kunnen. Een mooi groen dorp waarin het fijn wonen is.’
De gemeenteraad van Pekela vergadert binnenkort over de plannen.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9 oktober 2023:

Bijeenkomst Pekelderdaip in 2040

Na een korte terugblik op eerdere onderdelen van dit informatie- en participatietraject gingen we over naar de inhoudelijke activiteit: in groepjes en per thema onderwerpen bespreken die moesten worden voorzien van een hogere of lagere prioriteit in het voorstel dat volgend jaar aan het college moet worden gepresenteerd. De thema's waren leefbaarheid, bereikbaarheid en oeververbindingen. De aanwezigen kregen zicht op de complexiteit en de samenhang van de verschillende wensen en hun gevolgen. Deze werkwijze bleek ook een pilot te zijn voor volgende bijeenkomsten en er werd feedback/kritiek gegeven op een aantal onderdelen van de avond. Ook bleek de noodzaak tot verwachtingen management, want een aantal aanwezigen verwachtten een visie en een voorstel, i.p.v. een inspraakronde. Er komt een verslag van deze avond, dit wordt gebundeld met de opbrengsten van volgende avonden. Zie verder ook de foto's over deze avond.....

 • IMG_1905
 • IMG_1908
 • IMG_1909
 • IMG_1910
 • IMG_1911
 • IMG_1912
 • IMG_1913
 • IMG_1914
 • IMG_1915
 • IMG_1916
 • IMG_1918
 • IMG_1919


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28 september 2023:

De vrijwilliger centraal

Groninger Dorpen organiseerde op donderdag 28 september 2023 een ‘Let’s date’ avond
met als thema:, ‘de vrijwilliger centraal’.
Zo’n vijftig mensen van diverse organisaties, van Dorpsbelangen/raden tot sportverenigingen
gingen ‘op date’ op een interessante en vrolijke manier om elkaar te voorzien van tips en
tricks over ‘de vrijwilliger’. Hoe werf je vrijwilligers, hoe trek je jongeren aan, hoe beloon je
vrijwilligers, hoe houd je je vrijwilligers. Tussen de ‘dates’ door werden drie succesverhalen
verteld door, VV Westerkwartier, Mfc Gaveborg (Oostwold) en Dorpsbelangen Aduard.
Daarnaast kwam het vrijwilligerssteunpunt Cadanz voorbij. Dit steunpunt is beschikbaar voor
advies, sparren tips & ondersteuning.
De gouden tips van de avond waren:
 probeer je vrijwilligers te behouden door het werk heel behapbaar aan te bieden.
 Import, (nieuwe bewoners in je dorp) zijn vaak geïnteresseerd om zo contacten op te
doen.
 Neem jongeren en wat ze inbrengen, serieus.
 Maak het (bestuurs) werk leuk.

27 september 2023:

Adviesraad Sociaal Domein

Deze dag was er een kennismakingsbijeenkomst voor mogelijke leden van deze nieuw in te stellen Adviesraad. Medewerkers van de gemeente vertelden over de achtergrond van deze raad en over het belang ervan. Het Sociaal Domein omvat namelijk drie omvanrijke wetgevingen: de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO. De Adviesraad komt enerzijds voort uit een wettelijke verplichting tot cliëntenparticipatie, maar anderzijds uit de wens van het College om de kwaliteit van het beleid te bevorderen middels gerichte adviezen. De Adviesraad is een onafhankelijk orgaan, bedoeld om de belevingswereld van de burgers binnen te brengen bij de gemeente. De adviezen zijn openbaar en worden voorgelegd aan het College van B&W. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst werden uitgangspunten voor de Adviesraad geformuleerd, welke worden besproken met het College. Doelstelling is om deze raad begin 2024 functioneel te hebben.

25 september 2023:

Waterstofnetwerk Groningen
Op 26 juni 2023 heeft Dorpsbelangen u op deze site geïnformeerd over de ontwikkelingen
van de industrie achter het Heeresmeer.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de vergunningverlener, heeft nu
een concept notitie opgesteld. (de notitie is in te zien tot en met 19 oktober 2023 via
http://www.rvo.nl/waterstofnetwerk-groningen)
In deze notitie staan de kaders, de context voor het op te stellen milieueffect rapport (Mer).
Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zogenaamde zienswijze, een
reactie aan de vergunningverlener (EZK). Dit kan nog tot en met 19 oktober 2023.
Hoe kunt u dit doen?
1. Digitaal via http://www.rvo.nl/waterstofnetwerk-groningen of
2. door een Brief te sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt
Waterstofnetwerk Groningen, Postbus 111, 9200 AC Drachten (naam en adres
vermelden) of
3. Mondeling tijdens een informatiebijeenkomst: op 4 oktober in Theater vanBeresteyn
in Veendam (19.00 – 21.00 uur), vrije inloop (op 26/9, 27/9 en 5/10 zijn er eveneens
informatiebijeenkomsten in respectievelijk Roodeschool, Siddeburen en Appingedam)
4. U kunt ook bellen naar het ministerie van BZK, bureau Energieprojecten (tussen
09.00 – 17.00 uur) op nummer 070 – 379 89 79.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u regelmatig op de hoogte houden.


21 september 2023:

Weer terug van zomervakantie, met een agenda die vooral in het teken stond van het checken van de lopende afspraken en het voorbereiden van ons overleg met de gemeente op 26 september. En we ontvingen twee gasten....

Vandaag werden we door Alex Ottens en Leo Hartman bijgepraat over de stappen die huisartsenpraktijk B75 en Fyzigo Leefstijl - Revalidatie – Therapie, samen met andere zorgaanbieders in Pekela nemen om 
‘passende zorg’ conform het Integraal zorgakkoord (IZA) te realiseren.
Doordat we gemiddeld ouder worden neemt het aantal mensen toe dat zorg in welke vorm dan ook

nodig heeft en dat terwijl het aantal zorgverleners in ons land afneemt.
Om deze reden is o.a. het organiseren van ‘passende zorg’ door samenwerking tussen formele en informele zorgverleners en patiënt, tussen zorgverleners onderling
en tussen zorgorganisaties in de breedste zin van het woord noodzakelijk. Bij passende zorg draait het om waarde gedreven zorg die uitgaat van de persoonlijke behoefte en situatie van de patiënt of cliënt en diens naasten, gaat het over gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven in plaats van over ziekte; gaat het over de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.
Dorpsbelangen is benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van dit initiatief.

25 juli 2023:


Dorpsbelangen is blij met het reguliere overleg met de gemeente, vandaag met twee beleidsadviseurs. Vanuit de gemeente werd er uitgebreid informatie gegeven over een voorstel om de huishoudelijke ondersteuning te wijzigen. Op dit moment is deze ondersteuning een algemene voorziening, maar in het voorstel wordt dit omgezet naar een maatwerk voorziening. Dat kan voor huidige gebruikers een verandering opleveren. Op 26 september besluit de gemeenteraad over dit voorstel, indien nodig worden daarna alle betrokkenen schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarna werden we geinformeerd over de oprichting van een adviesraad voor het Sociaal Domein, mede in het kader van participatiebeleid voor de gemeente. De ambitie is om deze adviesraad per januari 2024 te laten functioneren, in de herfst wordt dit voorbereid in samenwerking met een groep mensen uit diverse organisaties. Vanuit Dorpsbelangen hebben we aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid (snelheidsovertredingen, smalle wegen met grote landbouwvoertuigen, bruggenonderhoud in relatie tot zwaar verkeer), subsiedieregelingen voor clubs (verschillen in inkomsten en verplichtingen, verschraling van het aanbod) en de gestapelde mijnbouw (voorlichting aan inwoners van geheel Pekela, aantasting leefomgeving en leefbaarheid, schadeafhandeling). De vragen die we hierover stelden worden meegenomen voor intern overleg en mogelijke antwoorden.

20 juli 2023:

Groen- en Watervisie gemeente Pekela
In samenspraak met inwoners werkt de gemeente aan een nieuwe Groen- en Watervisie. Na een uitgebreide enquête via Pekels Goud ging de gemeente op 17 juli in de Kiepe en op 20 juli in De Riggel in gesprek met groepen inwoners. Met een positieve houding werden kritische vragen gesteld en zorgen en suggesties gedeeld. Met stickers en korte notities konden bewoners kenbaar maken op welke plekken zij in het dorp mogelijkheden zien om onder andere de biodiversiteit te vergroten.
Een Groen- en Watervisie kan gebruikt worden bij het maken van keuzes in de openbare ruimte. Keuzes op het gebied van ruimte, ecologie, cultuurhistorie, milieu, economie, educatie, recreatie en gezondheid. Dorpsbelangen Pekela zal de verdere ontwikkelingen rondom de Groen- en Watervisie met belangstelling volgen.

18 juli 2023:

Onze reguliere vergadering, in de Riggel te Boven Pekela. Te gast was deze keer de heer Westra, directeur van de Stichting Groninger Dorpen. De heer Westra veel kennis en contacten waar we als lid gebruik van kunnen maken. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: de gestapelde mijnbouw rond het Heeresmeer en het cavernesgebied, participatie in de nieuwe Omgevingswet en de mogelijkheid voor het inzetten van een Omgevingstafel (De Omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat de initiatiefnemer een vergunning aanvraagt. In dit vooroverleg zitten de initiatiefnemer met de vergunningverlener, belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts aan tafel om een aanvraag voor te bereiden en daarmee een initiatief te realiseren).
Kortom: een zeer waardevol en informatief bezoek van Groninger Dorpen, waar wij weer verder mee kunnen.

13 juli 2023:

Met de kerngroep van Dorpsbelangen zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van onze visie 2024, op basis van tot dusver verkregen input van dorpsgenoten en eigen inzichten. Tijdens deze avond hebben we de volgende items besproken en geconcretiseerd: cultuur&sport, verkeer en veiligheid. Deze onderwerpen zullen we ook inbrengen tijdens ons overleg met onze vaste contactpersoon (beleidsadviseur sociaal bij de gemeente Pekela, tevens gebiedsregisseur) op 25 juli aanstaande. Op 1 augustus praten we verder over onze visie op natuur&milieu, onderwijs, wonen en leven.

26 juni 2023:

Industrie achter het Heeresmeer.
Maandagavond 26 juni hielden Nobian en Corre Energy een informatie bijeenkomst in de Kiepe. Beide bedrijven zijn een samenwerking aangegaan om een perslucht installatie te bouwen achter het Heeresmeer. Nobian is een zoutwinningsbedrijf, dat ook op Zuidveen bezig is met zoutwinningsprojecten. Voor het project in Nieuwe Pekela wil Nobian twee nieuwe cavernes maken onder het Heeresmeer. Op het terrein van van der Velde is inmiddels al plek vrijgemaakt voor de proefboring, die nog in 2023 zal plaatsvinden aldus Nobian. Corre Energy zal de lege cavernes gaan vullen met perslucht, dit vullen gaat onder hogedruk. Als er veel wind en zon zijn, gaan ze deze cavernes vullen met perslucht. Als er minder energie is uit wind- en zonneparken, dan leveren ze de energie weer terug aan het stroomnet. Met het terugleveren aan het net verdient het bedrijf veel geld. Tijdens deze bijeenkomst is er geen nieuwe informatie door Corre Energy gedeeld. Het bedrijf weet nog niet hoe de bovengrondse installatie er precies uit komt te zien, wat de risico’s zijn en hoe groot de overlast voor de bewoners en de omgeving zal zijn.
Naast de al bestaande installatie voor gasopslag van de Gasunie, zijn er nu dus plannen voor twee nieuwe installaties. In het zelfde gebied komt er namelijk ook een installatie voor waterstofopslag van de Gasunie, het project Hystock. Als alle plannen doorgaan zullen er in het gebied achter het Heeresmeer nog twee grote bovengrondse industrieterreinen bijkomen. Twee nieuwe installaties waar met turbines en compressoren lucht en waterstof de bodem in en uit worden gepompt. Het landschap tussen Pekela en Veendam zal met de komst van deze installaties aanzienlijk veranderen. Het uitzicht vanaf het Heeresmeer zal hierdoor niet meer aantrekkelijk zijn.
Het ministerie van Economische zaken geeft de vergunningen af voor deze projecten, zij bepalen of het project van Corre Energy hier door mag gaan. De gemeenten Pekela en Veendam hebben bij het ministerie van Economische zaken aangegeven dat ze geen perslucht installatie in dit gebied willen, dat hiervoor geen draagvlak onder de bevolking is. Op dit moment is er nog geen vergunning afgegeven voor het project van Corre Energy. Dorpsbelangen volgt met grote belangstelling deze ontwikkelingen en zal regelmatig over de stand van zaken berichten.


 22 juni 2023:

Deze (vergader)avond ontvingen we Geert Kootstra die kennis wilde maken en wat meer wilde vertellen over zijn activiteiten in het kader van de WMO. Hij deelde zijn zorgen met ons over de trage manier waarop de gemeente reageert op zaken die mis gaan en over de gebrekkige manier van communiceren. Verder stond de evaluatie van onze ervaringen op de Schutse markt op de agenda (positief!) en een vooruitblik naar OPA op 9 september op de agenda. Ook hebben we ons bezig gehouden met financiële zaken en met een visiedocument 2024. Op 18 juli is de volgende vergadering, dan ontvangen we Hylke Westra, directeur van de stichting Groninger Dorpen

11 juni 2023: 

Aanwezig op de Schutse markt, kennis maken met mensen uit Pekela, praten over onze doelstelling....

 • IMG_0909
 • A58A7666-416E-45B3-9F6A-01BD51282D40
 • quiz
 • IMG_0895
 • 61e5b70d-0310-49ab-8d65-5f0accfc4207
 • IMG_1992 (3)
 • 25a9c63f-7b1c-45b0-ab03-1ef7a9c03df6
 • IMG_4646
 • IMG_4644
 • IMG_4643


25 mei 2023:

Jelly Stapert en Rob Vergouw zijn op bezoek geweest in Ezinge, bij de algemene ledenvergadering van de stichting Groninger Dorpen. Onze stichting is daar lid van, omdat deze stichting kennis heeft over het versterken van de leefbaarheid in dorpen, maar ook advies of ondersteuning geeft aan dorpshuizen en dorpsbelangenstichtingen of -verenigingen. Bij deze vergadering werd ons nog duidelijker dat onze stichting op zoek moet naar geld, in de vorm van subsidie, giften of vriendschapsbijdragen. In de eerste plaats om het jaarlijks lidmaatschap van Groninger Dorpen te betalen (we hebben overigens bezwaar gemaakt tegen de buitensporige contributieverhoging in 2024), maar ook om hiermee activiteiten te kunnen ontplooien in Pekela zelf. We hopen hiermee een start te maken op de Schutsemarkt in juni.

16 mei 2023:

In gesprek met:
Om te leren wat er zich zoal afspeelt in ons dorp willen we als Dorpsbelangen de aankomende maanden graag in gesprek met o.a. verschillende organisaties en initiatiefnemers in Pekela.
Kartrekker(s)
In gesprek met Jeanette Ritzema leren we dat zij, min of meer in haar eentje, de belangrijkste nieuwspagina van ons dorp in de lucht houdt. Via Prachtig Pekela geeft zij ons niet alleen een overzicht van actuele zaken en nieuwsfeiten, maar biedt zij ook een plek waar inspiratie kan worden opgedaan en waar we als dorpsgenoten met elkaar in verbinding staan. Als Dorpsbelangen Pekela hebben we veel respect voor de wijze waarop de nieuwspagina van ons dorp gevuld en beheert wordt. Laten we met elkaar zorgen dat Jeanette veel actuele input blijft ontvangen!
In gesprek met Egge Bloem en Karin Kuiper leren we dat meer dan 4.000 gezinnen leunen op de schouders van deze twee mensen. Betrokken dorpsgenoten die zich krachtig inzetten voor de belangen van alle Huurders in Pekela. Zij zijn aangesloten bij de woonbond en voeren regelmatig gesprekken met gemeente en Acantus over het lokale woonbeleid. Zij zorgen dat zij op de hoogte blijven van gelden wet- en regelgeving en dat er aandacht blijft voor goede, betaalbare en duurzame woningen en een goed woon- en leefklimaat in de wijken. Sterke en onmisbare schouders die best wel wat hulp zouden kunnen gebruiken in hun bestuursactiviteiten. Wij zijn blij dat we kennis met ze hebben gemaakt en zullen ervoor zorgen dat we met hen in contact blijven.

Oproep:
Voel jij je aangetrokken tot één van de genoemde organisaties en wil jij ook eens kennismaken? Laat het hen dan weten. Wellicht ontstaat er een leuke samenwerking.
Ook kennismaken?
Ben jij als betrokken dorpsgenoot verbonden aan een organisatie en wil jij ook graag kennismaken met Dorpsbelangen Pekela om te ontdekken of en wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@dorpsbelangenpekela.nl

23 april 2023:

Gemeente Pekela is bezig met het opstellen van een nieuwe "Groen- en Watervisie". Hierin komt veel aandacht voor de beleving en betrokkenheid van inwoners bij een groene leefomgeving. Ook komt er ruimte voor het behouden en verbeteren van biodiversiteit en het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderend klimaat. Inwoners die willen meedenken kunnen zich aanmelden voor een participatiebijeenkomst, dat kan via de website  Pekelsgoud.
23 april 2023:

Zoals begin april bekend werd heeft Delta zich teruggetrokken uit Pekela als glasvezelaanbieder. Het bedrijf heeft onvoldoende aanmeldingen ontvangen in hun vraagbundelingsprogramma. Stichting Kabelnet Veendam en Glasdraad gaan gezamenlijk, onder de naam Glasvezel Pekela, in onze gemeente aan de slag. Voor informatie over het glasvezelproject verwijzen we naar de website: https://www.glasvezelpekela.nl

Aanmelden is nog mogelijk, mits de graafwerkzaamheden nog niet voor uw deur hebben plaats gevonden. Voor persoonlijk contact zijn medewerkers van Glasvezel Pekela elke donderdag beschikbaar in MFC DE Binding, tussen 13 en 17 uur. Ze zijn ook bereikbaar op telefoonnummer: 0597-712020.22 Januari 2023:

Actueel in Pekela: Gratis glasvezel! Er zijn verschillende aanbieders op de markt, marktpartijen die frequent adverteren en reclame maken middels verschillende media. De aanbiedingen op een rijtje, zonder advies onzerzijds:

Glasvezel.pdf (331.5KB)
Glasvezel.pdf (331.5KB)17 Januari 2023:

We zijn van start gegaan! Alle papieren hindernissen zijn overwonnen en we zijn klaar om met de inwoners van Pekela in contact te komen en in gesprek te raken. Benader ons via de sociale media, stel vragen, nodig ons uit, geef tips... we nemen alles mee naar ons interne overleg en naar het overleg met de gemeente.


Oktober 2022:

Beste vrienden van Dorpsbelangen,

De statuten zijn vorige week voorgelegd aan de notaris, wij hebben wat suggesties meegekregen als huiswerk. Op 27 oktober wordt de definitieve versie opgesteld en is de stichting een feit. Uiteraard volgt er dan nog een inschrijving van het bestuur bij de KvK, ook wordt er nog gewerkt aan een huishoudelijk reglement. In de tussentijd zijn er nog een aantal dorpsgenoten aangesloten , allen komen op donderdagavond 27 oktober bijeen voor een vergadering over de stand van zaken, maar vooral over de activiteiten die op de agenda komen voor dit kalenderjaar.


September 2022:

Beste vrienden van Dorpsbelangen,
Afgelopen week heeft het voorlopig bestuur een belangrijke stap gezet.
Deze zomer worden we een stichting.
Op dit moment wordt er gewerkt aan statuten en wordt er een afspraak gemaakt met een notaris om de stichting officieel op te richten. Daarna volgt de stap naar de Kamer van Koophandel om de stichting en haar (voorlopige) bestuursleden in te schrijven.
We hopen alle werkzaamheden voor de zomervakantie af te kunnen ronden.
Ná de zomervakantie gaan we informatiebijeenkomsten organiseren in de drie dorpshuizen Oude, Nieuwe en Boven Pekela.
We zullen onze doelen dan nader toelichten en willen samen met belangstellenden bouwen aan een visie voor Dorpsbelangen Pekela.
We zijn geen politieke partij en willen dat ook niet worden. Maar we willen ervoor zorgen dat er binnen de gemeente blijvende aandacht is voor datgene wat buurtbewoners in algemene zin belangrijk vinden en dat de stem van het dorp in positieve zin gehoord wordt.
Uiteraard zal er tijdens de bijeenkomsten ruimte zijn voor het stellen van vragen, maar daarvoor of daarna mag ook altijd contact met ons worden gezocht, via een Messenger bericht op Facebook of via de website: www.dorpsbelangenpekela.nl
Wil je mee besturen , zet je je liever af en toe eens in voor wat praktische taken of heb je misschien een goed idee? Laat het ons weten! We gaan graag met je in gesprek.
Namens het voorlopig bestuur,
Ester Boekholt
Jelly Stapert
Peter Koerts
Rob Vergouw