Dorpsbelangen Pekela
Voor goed leven in een mooi dorp


21 september 2023:

Weer terug  zomervakantie, met een agenda die vooral in het teken stond van het checken van de lopende afspraken en het voorbereiden van ons overleg met de gemeente op 26 september. En we ontvingen twee gasten....

Vandaag werden we door Alex Ottens en Leo Hartman bijgepraat over de stappen die huisartsenpraktijk B75 en Fyzigo Leefstijl - Revalidatie – Therapie, samen met andere zorgaanbieders in Pekela nemen om 
‘passende zorg’ conform het Integraal zorgakkoord (IZA) te realiseren.
Doordat we gemiddeld ouder worden neemt het aantal mensen toe dat zorg in welke vorm dan ook

nodig heeft en dat terwijl het aantal zorgverleners in ons land afneemt.
Om deze reden is o.a. het organiseren van ‘passende zorg’ door samenwerking tussen formele en informele zorgverleners en patiënt, tussen zorgverleners onderling
en tussen zorgorganisaties in de breedste zin van het woord noodzakelijk. Bij passende zorg draait het om waarde gedreven zorg die uitgaat van de persoonlijke behoefte en situatie van de patiënt of cliënt en diens naasten, gaat het over gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven in plaats van over ziekte; gaat het over de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.
Dorpsbelangen is benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van dit initiatief.

25 juli 2023:


Dorpsbelangen is blij met het reguliere overleg met de gemeente, vandaag met twee beleidsadviseurs. Vanuit de gemeente werd er uitgebreid informatie gegeven over een voorstel om de huishoudelijke ondersteuning te wijzigen. Op dit moment is deze ondersteuning een algemene voorziening, maar in het voorstel wordt dit omgezet naar een maatwerk voorziening. Dat kan voor huidige gebruikers een verandering opleveren. Op 26 september besluit de gemeenteraad over dit voorstel, indien nodig worden daarna alle betrokkenen schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarna werden we geinformeerd over de oprichting van een adviesraad voor het Sociaal Domein, mede in het kader van participatiebeleid voor de gemeente. De ambitie is om deze adviesraad per januari 2024 te laten functioneren, in de herfst wordt dit voorbereid in samenwerking met een groep mensen uit diverse organisaties. Vanuit Dorpsbelangen hebben we aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid (snelheidsovertredingen, smalle wegen met grote landbouwvoertuigen, bruggenonderhoud in relatie tot zwaar verkeer), subsiedieregelingen voor clubs (verschillen in inkomsten en verplichtingen, verschraling van het aanbod) en de gestapelde mijnbouw (voorlichting aan inwoners van geheel Pekela, aantasting leefomgeving en leefbaarheid, schadeafhandeling). De vragen die we hierover stelden worden meegenomen voor intern overleg en mogelijke antwoorden.

20 juli 2023:

Groen- en Watervisie gemeente Pekela
In samenspraak met inwoners werkt de gemeente aan een nieuwe Groen- en Watervisie. Na een uitgebreide enquête via Pekels Goud ging de gemeente op 17 juli in de Kiepe en op 20 juli in De Riggel in gesprek met groepen inwoners. Met een positieve houding werden kritische vragen gesteld en zorgen en suggesties gedeeld. Met stickers en korte notities konden bewoners kenbaar maken op welke plekken zij in het dorp mogelijkheden zien om onder andere de biodiversiteit te vergroten.
Een Groen- en Watervisie kan gebruikt worden bij het maken van keuzes in de openbare ruimte. Keuzes op het gebied van ruimte, ecologie, cultuurhistorie, milieu, economie, educatie, recreatie en gezondheid. Dorpsbelangen Pekela zal de verdere ontwikkelingen rondom de Groen- en Watervisie met belangstelling volgen.

18 juli 2023:

Onze reguliere vergadering, in de Riggel te Boven Pekela. Te gast was deze keer de heer Westra, directeur van de Stichting Groninger Dorpen. De heer Westra veel kennis en contacten waar we als lid gebruik van kunnen maken. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: de gestapelde mijnbouw rond het Heeresmeer en het cavernesgebied, participatie in de nieuwe Omgevingswet en de mogelijkheid voor het inzetten van een Omgevingstafel (De Omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat de initiatiefnemer een vergunning aanvraagt. In dit vooroverleg zitten de initiatiefnemer met de vergunningverlener, belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts aan tafel om een aanvraag voor te bereiden en daarmee een initiatief te realiseren).
Kortom: een zeer waardevol en informatief bezoek van Groninger Dorpen, waar wij weer verder mee kunnen.

13 juli 2023:

Met de kerngroep van Dorpsbelangen zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van onze visie 2024, op basis van tot dusver verkregen input van dorpsgenoten en eigen inzichten. Tijdens deze avond hebben we de volgende items besproken en geconcretiseerd: cultuur&sport, verkeer en veiligheid. Deze onderwerpen zullen we ook inbrengen tijdens ons overleg met onze vaste contactpersoon (beleidsadviseur sociaal bij de gemeente Pekela, tevens gebiedsregisseur) op 25 juli aanstaande. Op 1 augustus praten we verder over onze visie op natuur&milieu, onderwijs, wonen en leven.

26 juni 2023:

Industrie achter het Heeresmeer.
Maandagavond 26 juni hielden Nobian en Corre Energy een informatie bijeenkomst in de Kiepe. Beide bedrijven zijn een samenwerking aangegaan om een perslucht installatie te bouwen achter het Heeresmeer. Nobian is een zoutwinningsbedrijf, dat ook op Zuidveen bezig is met zoutwinningsprojecten. Voor het project in Nieuwe Pekela wil Nobian twee nieuwe cavernes maken onder het Heeresmeer. Op het terrein van van der Velde is inmiddels al plek vrijgemaakt voor de proefboring, die nog in 2023 zal plaatsvinden aldus Nobian. Corre Energy zal de lege cavernes gaan vullen met perslucht, dit vullen gaat onder hogedruk. Als er veel wind en zon zijn, gaan ze deze cavernes vullen met perslucht. Als er minder energie is uit wind- en zonneparken, dan leveren ze de energie weer terug aan het stroomnet. Met het terugleveren aan het net verdient het bedrijf veel geld. Tijdens deze bijeenkomst is er geen nieuwe informatie door Corre Energy gedeeld. Het bedrijf weet nog niet hoe de bovengrondse installatie er precies uit komt te zien, wat de risico’s zijn en hoe groot de overlast voor de bewoners en de omgeving zal zijn.
Naast de al bestaande installatie voor gasopslag van de Gasunie, zijn er nu dus plannen voor twee nieuwe installaties. In het zelfde gebied komt er namelijk ook een installatie voor waterstofopslag van de Gasunie, het project Hystock. Als alle plannen doorgaan zullen er in het gebied achter het Heeresmeer nog twee grote bovengrondse industrieterreinen bijkomen. Twee nieuwe installaties waar met turbines en compressoren lucht en waterstof de bodem in en uit worden gepompt. Het landschap tussen Pekela en Veendam zal met de komst van deze installaties aanzienlijk veranderen. Het uitzicht vanaf het Heeresmeer zal hierdoor niet meer aantrekkelijk zijn.
Het ministerie van Economische zaken geeft de vergunningen af voor deze projecten, zij bepalen of het project van Corre Energy hier door mag gaan. De gemeenten Pekela en Veendam hebben bij het ministerie van Economische zaken aangegeven dat ze geen perslucht installatie in dit gebied willen, dat hiervoor geen draagvlak onder de bevolking is. Op dit moment is er nog geen vergunning afgegeven voor het project van Corre Energy. Dorpsbelangen volgt met grote belangstelling deze ontwikkelingen en zal regelmatig over de stand van zaken berichten.


 22 juni 2023:

Deze (vergader)avond ontvingen we Geert Kootstra die kennis wilde maken en wat meer wilde vertellen over zijn activiteiten in het kader van de WMO. Hij deelde zijn zorgen met ons over de trage manier waarop de gemeente reageert op zaken die mis gaan en over de gebrekkige manier van communiceren. Verder stond de evaluatie van onze ervaringen op de Schutse markt op de agenda (positief!) en een vooruitblik naar OPA op 9 september op de agenda. Ook hebben we ons bezig gehouden met financiële zaken en met een visiedocument 2024. Op 18 juli is de volgende vergadering, dan ontvangen we Hylke Westra, directeur van de stichting Groninger Dorpen

11 juni 2023: 

Aanwezig op de Schutse markt, kennis maken met mensen uit Pekela, praten over onze doelstelling....

  • IMG_0909
  • A58A7666-416E-45B3-9F6A-01BD51282D40
  • quiz
  • IMG_0895
  • 61e5b70d-0310-49ab-8d65-5f0accfc4207
  • IMG_1992 (3)
  • 25a9c63f-7b1c-45b0-ab03-1ef7a9c03df6
  • IMG_4646
  • IMG_4644
  • IMG_4643


25 mei 2023:

Jelly Stapert en Rob Vergouw zijn op bezoek geweest in Ezinge, bij de algemene ledenvergadering van de stichting Groninger Dorpen. Onze stichting is daar lid van, omdat deze stichting kennis heeft over het versterken van de leefbaarheid in dorpen, maar ook advies of ondersteuning geeft aan dorpshuizen en dorpsbelangenstichtingen of -verenigingen. Bij deze vergadering werd ons nog duidelijker dat onze stichting op zoek moet naar geld, in de vorm van subsidie, giften of vriendschapsbijdragen. In de eerste plaats om het jaarlijks lidmaatschap van Groninger Dorpen te betalen (we hebben overigens bezwaar gemaakt tegen de buitensporige contributieverhoging in 2024), maar ook om hiermee activiteiten te kunnen ontplooien in Pekela zelf. We hopen hiermee een start te maken op de Schutsemarkt in juni.

16 mei 2023:

In gesprek met:
Om te leren wat er zich zoal afspeelt in ons dorp willen we als Dorpsbelangen de aankomende maanden graag in gesprek met o.a. verschillende organisaties en initiatiefnemers in Pekela.
Kartrekker(s)
In gesprek met Jeanette Ritzema leren we dat zij, min of meer in haar eentje, de belangrijkste nieuwspagina van ons dorp in de lucht houdt. Via Prachtig Pekela geeft zij ons niet alleen een overzicht van actuele zaken en nieuwsfeiten, maar biedt zij ook een plek waar inspiratie kan worden opgedaan en waar we als dorpsgenoten met elkaar in verbinding staan. Als Dorpsbelangen Pekela hebben we veel respect voor de wijze waarop de nieuwspagina van ons dorp gevuld en beheert wordt. Laten we met elkaar zorgen dat Jeanette veel actuele input blijft ontvangen!
In gesprek met Egge Bloem en Karin Kuiper leren we dat meer dan 4.000 gezinnen leunen op de schouders van deze twee mensen. Betrokken dorpsgenoten die zich krachtig inzetten voor de belangen van alle Huurders in Pekela. Zij zijn aangesloten bij de woonbond en voeren regelmatig gesprekken met gemeente en Acantus over het lokale woonbeleid. Zij zorgen dat zij op de hoogte blijven van gelden wet- en regelgeving en dat er aandacht blijft voor goede, betaalbare en duurzame woningen en een goed woon- en leefklimaat in de wijken. Sterke en onmisbare schouders die best wel wat hulp zouden kunnen gebruiken in hun bestuursactiviteiten. Wij zijn blij dat we kennis met ze hebben gemaakt en zullen ervoor zorgen dat we met hen in contact blijven.

Oproep:
Voel jij je aangetrokken tot één van de genoemde organisaties en wil jij ook eens kennismaken? Laat het hen dan weten. Wellicht ontstaat er een leuke samenwerking.
Ook kennismaken?
Ben jij als betrokken dorpsgenoot verbonden aan een organisatie en wil jij ook graag kennismaken met Dorpsbelangen Pekela om te ontdekken of en wat we voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@dorpsbelangenpekela.nl

23 april 2023:

Gemeente Pekela is bezig met het opstellen van een nieuwe "Groen- en Watervisie". Hierin komt veel aandacht voor de beleving en betrokkenheid van inwoners bij een groene leefomgeving. Ook komt er ruimte voor het behouden en verbeteren van biodiversiteit en het aanpassen van de leefomgeving aan het veranderend klimaat. Inwoners die willen meedenken kunnen zich aanmelden voor een participatiebijeenkomst, dat kan via de website  Pekelsgoud.
23 april 2023:

Zoals begin april bekend werd heeft Delta zich teruggetrokken uit Pekela als glasvezelaanbieder. Het bedrijf heeft onvoldoende aanmeldingen ontvangen in hun vraagbundelingsprogramma. Stichting Kabelnet Veendam en Glasdraad gaan gezamenlijk, onder de naam Glasvezel Pekela, in onze gemeente aan de slag. Voor informatie over het glasvezelproject verwijzen we naar de website: https://www.glasvezelpekela.nl

Aanmelden is nog mogelijk, mits de graafwerkzaamheden nog niet voor uw deur hebben plaats gevonden. Voor persoonlijk contact zijn medewerkers van Glasvezel Pekela elke donderdag beschikbaar in MFC DE Binding, tussen 13 en 17 uur. Ze zijn ook bereikbaar op telefoonnummer: 0597-712020.22 Januari 2023:

Actueel in Pekela: Gratis glasvezel! Er zijn verschillende aanbieders op de markt, marktpartijen die frequent adverteren en reclame maken middels verschillende media. De aanbiedingen op een rijtje, zonder advies onzerzijds:

Glasvezel.pdf (331.5KB)
Glasvezel.pdf (331.5KB)17 Januari 2023:

We zijn van start gegaan! Alle papieren hindernissen zijn overwonnen en we zijn klaar om met de inwoners van Pekela in contact te komen en in gesprek te raken. Benader ons via de sociale media, stel vragen, nodig ons uit, geef tips... we nemen alles mee naar ons interne overleg en naar het overleg met de gemeente.


Oktober 2022:

Beste vrienden van Dorpsbelangen,

De statuten zijn vorige week voorgelegd aan de notaris, wij hebben wat suggesties meegekregen als huiswerk. Op 27 oktober wordt de definitieve versie opgesteld en is de stichting een feit. Uiteraard volgt er dan nog een inschrijving van het bestuur bij de KvK, ook wordt er nog gewerkt aan een huishoudelijk reglement. In de tussentijd zijn er nog een aantal dorpsgenoten aangesloten , allen komen op donderdagavond 27 oktober bijeen voor een vergadering over de stand van zaken, maar vooral over de activiteiten die op de agenda komen voor dit kalenderjaar.


September 2022:

Beste vrienden van Dorpsbelangen,
Afgelopen week heeft het voorlopig bestuur een belangrijke stap gezet.
Deze zomer worden we een stichting.
Op dit moment wordt er gewerkt aan statuten en wordt er een afspraak gemaakt met een notaris om de stichting officieel op te richten. Daarna volgt de stap naar de Kamer van Koophandel om de stichting en haar (voorlopige) bestuursleden in te schrijven.
We hopen alle werkzaamheden voor de zomervakantie af te kunnen ronden.
Ná de zomervakantie gaan we informatiebijeenkomsten organiseren in de drie dorpshuizen Oude, Nieuwe en Boven Pekela.
We zullen onze doelen dan nader toelichten en willen samen met belangstellenden bouwen aan een visie voor Dorpsbelangen Pekela.
We zijn geen politieke partij en willen dat ook niet worden. Maar we willen ervoor zorgen dat er binnen de gemeente blijvende aandacht is voor datgene wat buurtbewoners in algemene zin belangrijk vinden en dat de stem van het dorp in positieve zin gehoord wordt.
Uiteraard zal er tijdens de bijeenkomsten ruimte zijn voor het stellen van vragen, maar daarvoor of daarna mag ook altijd contact met ons worden gezocht, via een Messenger bericht op Facebook of via de website: www.dorpsbelangenpekela.nl
Wil je mee besturen , zet je je liever af en toe eens in voor wat praktische taken of heb je misschien een goed idee? Laat het ons weten! We gaan graag met je in gesprek.
Namens het voorlopig bestuur,
Ester Boekholt
Jelly Stapert
Peter Koerts
Rob Vergouw